108, 2019

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन

August 1st, 2019|0 Comments

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण ।  कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयाेजनाका तस्वीरहरु ।