Ministry of Labour, Employment and Social Security Organizational Structure

दर्बन्दी तेरिज

दर्बन्दी तेरिज

सचिव उप-सचिव
उप-सचिव(कानुन) उप-सचिव (लेखा)
कम्प्युटर ईन्जिनियर कम्प्युटर अधिकृत
शाखा अधिकृत १३ सह-सचिव
नायव सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर
ड्राइभर कार्यालय सहायक १२
लेखा अधिकृत लेखापाल
ब.का.नि. ब.का.नि.
कानुन अधिकृत कुल संख्या ७३