आ.ब. ०७७/७८ को बैशाख १७ गतेसम्मको साप्ताहिक प्रगति बिवरण