भाद्र २१ गते देखि भाद्र २६ गते, चौथो हप्तासम्मको सप्ताहिक प्रगति विवरण