सहजीकरणका लागि होल्डिङ्ग सेन्टरमा खटाइएका कर्चचारीहरुको विवरण