notice and news

/notice and news

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मन्त्रालयमा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचिकरणको नविकरण गर्ने सम्बन्धमा