आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा
page_content

कार्य विवरण

 • प्रचलित कानुन बमोजिम मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने,
 • अर्थ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न,
 • आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विषयमा माग भएबमोजिमको राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
 • विनियोजन बजेट अन्तर्गत बजेट निकासासम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँग समन्वय गरी कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • ऐन नियमानुसार तोकिएको श्रेस्ता राख्ने, राख्न लगाउने,
 • विनियोजन हिसाबको लागि आवश्यक मास्केवारी तथा अन्य फांटवारी नियमित रुपमा तयार गर्ने गराउने र सम्बन्धित निकायमा समयमै पठाउने व्यवस्था गर्ने गराउने,
 • आर्थिक प्रशासन शाखाको सहभागिता आवश्यक हुने विभिन्न समितिहरुमा रही कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयका अन्य शाखाहरूसँग समन्वय गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • वार्षिक विवरण तयार गर्न सहयोग गर्ने,
 • वेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको आर्थिक व्यवस्थापन सुधारका लागि सुझाव दिने,
 • आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी विवरणहरु अद्यावधिक राख्‍ने,
 • म.ले.नि.का.को सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने,
 • तोकिएबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
के तपाईं आफूले हेरेको जानकारीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?