यस मन्त्रालयले प्रकाशन गर्न लागेको संलग्न स्पेशिफिकेशन अनुसारको बुलेटिन छपाई गर्नु पर्ने भएकाले सूचिकृत फर्महरुबाट ७ (सात) दिनभित्र दररेट सहित कोटेशन यस मन्त्रालयमा पेश गर्नु हुन सूचीत गरिन्छ ।