मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को वैठक तथा दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा