यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी तर्जुमा भैरहेको प्रस्तावित परियोजना Accelerating Inclusive Jobs Growth for Youth in Nepal को वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा (Environmental and Social Management Framework) को मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। सो मस्यौदामा प्रतिक्रिया/राय सुझाव भएमा देहायका
माध्यमहरुबाट पठाउनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया/राय सुझावका लागिः
ईमेल ठेगानाः info@moless.gov.np
फोनः 01-4200477
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।


Environmental and Social Management Framework