कार्ययोजनाको मस्यौदा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (United Nationa Human Rightऽ office of the High Commissioner) ले Business Human Right को सम्बन्धमा तयार गरेका ३१ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्त(31 Guiding Principle) को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी तयार गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा उपर राय सुझाव संकलनका लागि प्रकाशन गरिएको कार्ययोजनाको मस्यौदा ।

संलग्न विवरण बमोजिम १५ दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।

फाइल

सन्देश पठाउनुहोस्