वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको सूचना - मिति: २०८०|११|२३

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको सूचना - मिति: २०८०|११|२३ |

मिति: २४ फागुन २०८०, बिहिवार हिट: ६४१

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको सूचना - मिति: २०८०|११|२३