सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० कार्तिक १ गतेदेखि २०८० पुस मसान्तसम्म)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० कार्तिक १ गतेदेखि २०८० पुस मसान्तसम्म) |

मिति: २२ माघ २०८०, सोमवार हिट: ९२

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० कार्तिक १ गतेदेखि २०८० पुस मसान्तसम्म)