सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० श्रावण १ गतेदेखि २०८० असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० श्रावण १ गतेदेखि २०८० असोज मसान्तसम्म) |

मिति: २३ कार्तिक २०८०, बिहिवार हिट: ८२

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० श्रावण १ गतेदेखि २०८० असोज मसान्तसम्म)