सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० वैशाख १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० वैशाख १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्म) |

मिति: ३० साउन २०८०, मङ्गलवार हिट: १०७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८० वैशाख १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्म)