सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म |

मिति: ७ जेठ २०८०, आइतवार हिट: २५३

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ माघ १ गतेदेखि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म