बालश्रम निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजाना (२०७५-२०८५) कार्यान्वन कार्ययोजना (माननीय मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत मिति २०७९।०३।३१))

बालश्रम निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजाना (२०७५-२०८५) कार्यान्वन कार्ययोजना (माननीय मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत मिति २०७९।०३।३१)) |

मिति: ३१ असार २०७९, शुक्रवार हिट: ४९०

बालश्रम निवारण सम्बन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजाना (२०७५-२०८५) कार्यान्वन कार्ययोजना (माननीय मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत मिति २०७९।०३।३१))