वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।३।२१ को निर्णय

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।३।२१ को निर्णय |

मिति: २१ असार २०७९, मङ्गलवार हिट: २४५७


वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।३।२१ को निर्णय