वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मापदण्ड

//वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मापदण्ड

वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मापदण्ड