वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

//वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा