सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म |

मिति: २७ माघ २०७९, शुक्रवार हिट: २८७

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि २०७९ पौष मसान्तसम्म