सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्तसम्म

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्तसम्म |

मिति: २३ कार्तिक २०७९, बुधवार हिट: ९६३

२०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्तसम्म