बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धमा । |

मिति: २ कार्तिक २०७९, बुधवार हिट: २९८