सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ बैशाख १ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७९ बैशाख १ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म |

मिति: १२ साउन २०७९, बिहिवार हिट: ९५५

२०७९-बैशाख-१-गतेदेखि-२०७९-असार-मसान्तसम्म