बैदेशिक अध्ययन तथा तालीम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।