निजामती कर्मचारीको सामुहिक दूर्घटना बीमा सम्बन्धमा ।