बालश्रम निवारण कोषको रकम मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सूचना ।