भाद्र महिनाको तेस्रो हप्तासम्मको  प्रगति विवरण (२०७७/०५/२१)