विज्ञप्ति (वेरोजगार व्यक्तिले गाउँपालिका तथा नगरपलिकाको वडामा निवेदन दिने समयावधि सम्बन्धमा)

२०७७ असार ३१

आ.व. २०७७/७८ मा रोजगार सेवा केन्द्रमा वेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने तथा छानविन गरी सूचिकरण गर्ने कार्य २०७६ चैत्र १ देखि प्रारम्भ भएता पनि विश्‍वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ देखि गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित भएकोमा हाल बेरोजगार नागरिकले निवेदन दिने समय सीमा मिति २०७७ श्रावण ८ देखि २०७७ भाद्र ७ सम्म कायम गरिएको छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोहि बमोजिम सम्बन्धित वडाबाट वेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन र वेरोजगार व्यक्ति सूचिकरणको आवश्यक व्यवस्था हुन सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय मार्फत मिति २०७७/०३/३१ च.नं. १७६ को पत्रबाट सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुरोध भई सकेको छ । यस सम्बन्धी थप विवरण र निवेदनको ढाचाँ www.pmep.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

डाउनलोड गर्नुहोस ।