कोभिड-१९ महामारीको कारण नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित रहेकोमा मिति २०७७/३/१५ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट देहायबमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छः

(१)  बिदामा नेपाल आएका तथा भीषा र करार अवधि बाँकी रहेकाको हकमा कोभिड-१९ परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने ।

(२)  यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुन: करार नवीकरण गरेका र भीषाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरु सहित निवेदन दिएमा कोभिड-१९ परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनःश्रम स्वीकृति जारी गर्ने ।

माथी खण्ड (१) बमोजिम बिदामा आएका तथा भीषा र करार अवधि बाँकी रहेका व्यक्तिले उल्लेख भए बमोजिम कोभिड -१९ परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी स्वेच्छाले जान सक्ने र यसका लागि छुट्टै सिफारिस/सहमति आवश्यक नपर्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

खण्ड (२) बमोजिमको पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल काठमाण्डौं तथा सबै प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट मिति २०७७/3/१८ देखि नै नियमित रुपमा हुने भएकोले सो कार्यालयमा आवश्यक कागजात पेश गरी पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ।

साथै माथि उल्लेखित निर्णय बमोजिम स्वेच्छाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रोजगारी वा रोजगारदाताको प्रकृति, गन्तव्य मुलुकको हालको अवस्था, सम्बन्धित मुलुकको सरकारको आप्रवासी कामदार सम्बन्धी नीति, कोभिड-१९ को प्रभाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रावधान र सम्भावित जोखिम समेतको जानकारी लिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

डाउनलोड गर्नुहोस