आ.व. २०७७/७८ मंसिर १८ गतेसम्मको साप्ताहिक प्रगति विवरण (2077-8-19 Progress report )