वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी सूचना

//वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी सूचना

वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण गर्नेसम्बन्धी सूचना